0

Twój koszyk

0 szt. - 0 zł

Regulamin korzystania z serwisu spółki B2B Sp. z o.o. adresowanego do Klientów biznesowych

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Serwis znajdujący się pod adresami: shop.bel.pl oraz bel.pl prowadzony jest przez spółkę działającą pod firmą: B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej zwaną również „Spółką"), adres: 31-404 Kraków, ul. Kątowa 11/2, adres do korespondencji: ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000122507, NIP 6782799108, NIP EU: PL6782799108, REGON 357234201, tel.: (+48) 12 632-97-67; tel. dla partnerów: (+48) 12 632-97-66; adres e-mail: linux@bel.pl. Kontakt w sprawie reklamacji związanych z dostawami i/lub fakturami: (+48) 12 632-97-65, adres e-mail: linux[at]bel.pl.
 • Serwis, w tym oferta handlowa prezentowana na stronach Serwisu, w tym produkty i usługi szkoleniowe, egzaminacyjne, adresowany jest wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, którzy korzystają z Serwisu oraz wchodzą w relacje ze Spółką wyłącznie w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wyłącznie z przedsiębiorcami Spółka zawiera Umowy sprzedaży oraz Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz wyłącznie na rzecz przedsiębiorców świadczy usługi dostępne za pośrednictwem Serwisu.
 • Postanowienia niniejszego Regulaminu adresowane są wyłącznie do przedsiębiorców, o których mowa w punkcie I.3 powyżej, tym samym postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do konsumentów w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.
 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, zawierania umów, składania Zamówień (w tym drogą telefoniczną, faksem, w formie pisemnej), realizacji Zamówień. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 • Treści zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie za zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta zawarcia umowy na warunkach objętych Zamówieniem.
 • Umowy zawierane są w języku polskim.
 • Klient za szkody wynikające z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu ponosi odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • W odniesieniu do produktów SUSE - korzystanie z tej grupy produktów odbywa się na zasadzie licencji udzielonej przez producenta w dokumencie zatytułowanym SUSE Enterprise Agreement i wymaga akceptacji warunków licencyjnych. Klient będący Parterem nabywającym Produkt do dalszej odsprzedaży zobowiązuje się do zawarcia analogicznego zastrzeżenia w umowach zwieranych z odbiorcami końcowymi.
 • Niniejszy Regulamin w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 • Niedozwolonym jest korzystanie ze stron Serwisu w sposób naruszający obowiązujące prawo, przepisy Regulaminu bądź dobre obyczaje, w szczególności: (i) podawanie danych niezgodnych z prawdą lub mogących naruszać prawa osób trzecich; (ii) podejmowanie działań mogących destabilizować lub utrudniać działanie Serwisu; (iii) dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

II. DEFINICJE

Pojęcia oznaczone poniżej pogrubioną czcionką i użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 • Regulamin - niniejszy regulamin;
 • Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresami: shop.bel.pl oraz bel.pl;
 • Usługodawca, Sprzedawca, Spółka - spółka działająca pod firmą: B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie;
 • Klient - przedsiębiorca korzystający z Serwisu lub wchodzący w relację ze Spółką (w tym dokonujący zakupów, nabywający usługę, zawierający umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, korzystający z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu) w bezpośrednim i wyłącznym związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie będący w związku z tymi działaniami konsumentem w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;
 • Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą;
 • Partner - Klient z branży IT, który zawarł ze Spółką umowę o współpracy handlowej, posiadający status partnerski nadany przez Spółkę;
 • Konto Klienta - indywidualny panel administracyjny dostępny po dokonaniu rejestracji, do którego dostęp możliwy jest po podaniu loginu i hasła;
 • Rejestracja - jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Klienta konta za pośrednictwem strony Serwisu przy wykorzystaniu Formularza Rejestracyjnego;
 • Formularz Rejestracyjny - formularz elektroniczny dostępny na stronie Serwisu, za pomocą którego Klient może dokonać Rejestracji;
 • Zamówienie - oferta Klienta zawarcia Umowy sprzedaży;
 • Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży produktów lub usług zawarta pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem;
 • Produkt - produkt prezentowany na stronie Serwisu przeznaczony do sprzedaży;
 • Usługi elektroniczne - usługi świadczone na rzecz Klienta drogą elektroniczną za pośrednictwem stron Serwisu.

III. ZAMÓWIENIA

 • Klient przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu bez względu na formę Zamówienia.
 • Zasady składania zamówień dotyczących oferty szkoleniowej i egzaminacyjnej określa odrębny Regulamin.
 • Zasady składania Zamówień za pośrednictwem Serwisu:

  1) Składanie Zamówień za pośrednictwem Serwisu (zamówienia składane on-line) możliwe jest po założeniu Konta Klienta.
  2) Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Serwisu pod adresem shop.bel.pl 24 godziny na dobę oraz 7 dni w tygodniu.
  3) W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Serwisu Klient powinien dodać do „mojego koszyka" Produkt, który zamierza kupić oraz podejmować kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje podane na stronie Serwisu. Dodanie Produktu do koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. „Mój koszyk" umożliwia zarządzanie treścią Zamówienia.
  4) Dokument w celach płatniczych generowany jest automatycznie i jest dostępny z poziomu Konta Klienta.
  5) Konto Klienta umożliwia kontrolę statusu Zamówienia.
  6) Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 • Zasady składania Zamówień drogą telefoniczną:

  1) W celu złożenia Zamówienia drogą telefoniczną należy zadzwonić na numer telefoniczny Sprzedawcy podany na stronie Serwisu, dokonać wyboru Produktu/Produktów i złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności w oparciu wskazówki Sprzedawcy podawane telefonicznie oraz podając dane Klienta: (i) firmę, w tym imię i nazwisko (dot. Klienta będącego osobą fizyczną), (ii) adres, (iii) adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres), (iv) adres poczty e-mail, (v) numer telefonu. Sprzedawca przygotuje podsumowanie Zamówienia zawierające oświadczenie o akceptacji Regulaminu, które zostanie przesłane do Klienta drogą mailową, faksem lub drogą pocztową. Klient potwierdza Zamówienie drogą mailową, faksem lub w formie pisemnej. Potwierdzając Zamówienie Klient potwierdza akceptację Regulaminu.
  2) W celu złożenia Zamówienia faksem należy przesłać Zamówienie na numer faksu Sprzedawcy podany na stronie Serwisu podając dane wskazane w punkcie III.4.1 powyżej wraz z dodatkowym oświadczeniem o akceptacji Regulaminu.
  3) Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
  4) Złożenie Zamówienia telefonicznie lub faksem jest możliwe w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

 • Zasady składania Zamówień w formie pisemnej: Klient ma możliwość złożenia Zamówienia drogą pisemną. W tym celu Klient powinien przesłać na adres korespondencyjny Sprzedawcy podany na stronie Serwisu pisemne Zamówienie podając jednocześnie dane Klienta wskazane w punkcie III.4.1 powyżej oraz składając dodatkowe oświadczenie o akceptacji Regulaminu. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 • Potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji może nastąpić w formie: automatycznego komunikatu generowanego przez system Serwisu, wiadomości przesłanej drogą mailową na adres podany w treści Zamówienia, wiadomości przesłanej faksem, oświadczenia w formie pisemnej.
 • Zamówienie jest weryfikowane przez Sprzedawcę. Warunkiem przyjęcia Zamówienia do realizacji jest jego pozytywna weryfikacja. Jeżeli Zamówienie zawiera błędy lub następuje zmiana warunków Zamówienia, Zamówienie jest edytowane przez Sprzedawcę i po akceptacji Klienta realizowane.
 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia w szczególności w przypadku, gdy Klient podał dane nieprawdziwe lub niepełne lub w przypadku, gdy Zamówienie zawiera błędy, a brak jest możliwości kontaktu z Klientem w sprawie jego Zamówienia.
 • W przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają realizację Zamówienia w całości lub w części, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu zmiany warunków Zamówienia.
 • Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być przesłane na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Rejestracyjnym/ wskazany w procesie składania Zamówienia lub złożone w innej dopuszczalnej przez przepisy prawa formie.
 • Klient ma prawo anulować Zamówienie w dniu jego złożenia do godz. 15.30 lub – w przypadku Zamówienia złożonego po godz. 15.30 – do godz. 10.00 następnego dnia roboczego.
 • Ceny prezentowane na stronie Serwisu są cenami netto (nie zawierają podatku VAT). Ceny prezentowane na stronie Serwisu nie zawierają kosztów dostawy ani kosztów przygotowania przesyłki. Koszty te podane są oddzielnie.
 • Aktualne koszty dostawy oraz opłaty za przygotowanie przesyłki zamieszczone są na stronie Serwisu. Zmiana kosztów dostawy i opłat za przygotowanie przesyłki nie dotyczy Umów sprzedaży zawartych przed zmianą tych kosztów oraz opłat.
 • W odniesieniu do Produktów pod marką SUSE ceny prezentowane na stronie Serwisu są cenami zgodnymi z oficjalnym cennikiem SUSE obowiązującym w Europie.
 • Klient posiadający status Partnera ma dostęp - za pośrednictwem Konta Klienta - do cen przewidzianych przez Sprzedawcę w stosunku do niego.
 • Zamówienia są realizowane w dni robocze. Po zawarciu Umowy sprzedaży Zamówienie jest przekazane do realizacji niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty. Zamówienia opłacone w dniu roboczym do godziny 14.00 są co do zasady realizowane tego samego dnia. Zamówienia opłacone w dniu roboczym po godz. 14.00 są realizowane co do zasady w następnym dniu roboczym. Zamówienia nieopłacone nie są przekazywane do realizacji.
 • Standardowy czas dostawy dla subskrypcji wynosi od 24 do 72 godzin, licząc od daty zaksięgowania pełnej zapłaty.
 • W przypadku, gdy Klient zamawia nośnik, czas dostawy wynosi ok. 72 godz. licząc od daty zaksięgowania pełnej zapłaty - w przypadku dostawy krajowej. W przypadku dostaw zagranicznych czas dostawy uzależniony jest od lokalizacji miejsca docelowego dostawy.
 • Sprzedawca zastrzega, iż w uzasadnionych przypadkach czas dostawy może ulec wydłużeniu.
 • Zamówione kody subskrypcji dostarczane są drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas Rejestracji/podczas składania Zamówienia. Zamówione nośniki dostarczane są na adres podany przez Klienta podczas Rejestracji/podczas składania Zamówienia.
 • Faktury i nośniki dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką priorytetową. Dostawy zagraniczne realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 • Klient odbierając przesyłkę zobowiązany jest skontrolować jej stan. W przypadku uszkodzeń mechanicznych Klient powinien sporządzić w obecności pracownika podmiotu, który przesyłkę realizuje, protokół szkody oraz o uszkodzeniu przesyłki powiadomić niezwłocznie Sprzedawcę.
 • Klient może skorzystać z udzielonego przez Sprzedawcę rabatu. W celu skorzystania z rabatu należy podać kod rabatowy na etapie składania Zamówienia on-line w przeznaczonym do tego celu polu. Jeżeli na etapie składania Zamówienia rabat nie został uwzględniony automatycznie, Klient powinien w komentarzu do Zamówienia podać uzgodnioną wysokość cen oraz dane osoby, z którą uzgodnienia te zostały dokonane. W przypadku składania Zamówienia w innej formie należy informację o udzielonym rabacie zamieścić w treści Zamówienia podając kod rabatowy. Decyzja o przyznanych rabatach wynika ze statusu Partnera oraz aktualnie prowadzonych akcji promocyjnych i marketingowych, a także może wynikać z indywidualnych uzgodnień telefonicznych lub postanowień umownych.
 • W przypadku wątpliwości dotyczących opisu Produktu Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą. Ewentualne błędy w opisach/informacjach prezentowanych na stronach Serwisu nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Klienta.
 • Płatność za zakupy, dostawę, przygotowanie przesyłki można dokonywać w następujący sposób:

  1) przelewem bankowym zwykłym: Przelew należy wysłać na konto wskazane w potwierdzeniu Zamówienia. Po zawarciu Umowy sprzedaży dostawa jest uruchamiana po potwierdzeniu wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Sprzedawcy. Na przelewie w polu tytułem prosimy podać numer Zamówienia. Należy pamiętać o czasie, niezbędnym na przepływ środków na rachunek Spółki i dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do pożądanego terminu dostawy.
  2) przelewem bankowym w systemie Transferuj.pl obejmującym wszystkie niemal działające w Polsce banki, posiadające konta elektroniczne.
  3) płatność w odroczonym terminie - po przyznaniu linii kredytowej przez Spółkę.

IV. UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy następujące Usługi elektroniczne: (i) usługę założenia i prowadzenia Konta Klienta w Serwisie; (ii) usługę składania Zamówień i zawierania umów drogą elektroniczną; (iii) usługę „Newsletter"; (iv) usługę korzystania z innych funkcjonalności Serwisu, w tym: kierowania do Usługodawcy zapytań w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu.
 • Zawarcie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta Klienta jest możliwe po wypełnieniu przez Klienta Formularza Rejestracyjnego znajdującego się na stronie Serwisu. Wymagane jest dokonanie ustawienia hasła dostępu oraz wpisanie kodu weryfikacyjnego. Utworzenie i prowadzenie Konta Klienta jest bezpłatne. Umowa o prowadzenie Konta Klienta jest zawierana na czas nieokreślony. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych podanych w treści Formularza Rejestracyjnego. Klient może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta Klienta bez wskazania przyczyny poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy drogą elektroniczną na adres: linux[at]bel.pl. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przy wykorzystaniu jego Konta. Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Klient narusza warunki Regulaminu.
 • Usługa „Newsletter" umożliwia Klientom automatyczne otrzymywanie informacji o nowościach w ofercie Usługodawcy oraz innych informacji handlowych. Usługa „Newsletter" jest bezpłatna. W celu zawarcia umowy o usługę „Newsletter" Klient powinien dokonać zamówienia usługi poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie Serwisu wymaganych danych, aktywować przycisk „Zapisz", posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail), aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez Serwis na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Zamówienie usługi „Newsletter" jest możliwe również na etapie zakładania Konta Klienta przez oznaczenie odpowiedniej opcji. Umowa o korzystanie z usługi „Newsletter" zawierana jest na czas nieokreślony, a jej wypowiedzenie przez Klienta może nastąpić przez przesłanie stosowanego oświadczenia drogą elektroniczną na adres: linux@bel.pl. Klient w każdym momencie może dokonać ponownego zamówienia usługi „Newsletter". Usługodawca ma prawo całkowitego zaprzestania świadczenia usługi „Newsletter" bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Klientów, z zachowaniem procedury z punktu IV.4. poniżej. Usługodawca decyduje o częstotliwości przesyłania wiadomości w ramach usługi „Newsletter".
 • Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej przesyłając stosowane oświadczenie drogą mailową lub w formie pisemnej. Wypowiedzenie nie wymaga podania przyczyny wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 10 dni.
 • Klient może składać reklamacje związane z Usługami elektronicznymi świadczonymi za pośrednictwem Serwisu wysyłając wiadomość e-mail na adres: linux@bel.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: (+48) 12 632-97-67. Klient powinien podać rodzaj i datę nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez przesłanie informacji na adres e-mail Klienta lub w inny uzgodniony przez strony sposób.
 • Usługodawca informuje, że istnieją szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną tj. możliwość działania szkodliwego oprogramowania na system informatyczny użytkownika sieci Internet, w tym wirusów, tzw. robaków internetowych, oprogramowania spyware lub malware, tzw. koni trojańskich, jak również zagrożenia ze strony tzw. hackerów internetowych, co może prowadzić w szczególności do złamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych danych i poufnych informacji, przechwycenia danych (podsłuch w sieci), przejęcia kontroli nad komputerem użytkownika Internetu, przejęcia haseł, złamania lub obejścia haseł, szpiegowania działań użytkownika w Internecie. Użytkownik narażony jest również na działanie innego szkodliwego lub „złośliwego" oprogramowania, które wykonuje czynności przez użytkownika niezamierzone. Usługodawca informuje, że z ww. zagrożeniami wiąże się ryzyko włamania do systemu informatycznego użytkownika Internetu oraz systemu informatycznego Usługodawcy. Usługodawca informuje również, że Klient zagrożony jest ryzykiem spamu, czyli niezamówionej informacji handlowej przekazywanej drogą elektroniczną. W związku z istnieniem szczególnych zagrożeń związanych z usługami świadczonymi drogą elektroniczną Klient powinien zainstalować na komputerze wykorzystywanym do połączeń z Internetem oprogramowanie chroniące system informatyczny Klienta, w szczególności programy antywirusowe, firewall, programy antyspyware i antymalware, jak również aktualizować to oprogramowanie.

V. DANE OSOBOWE

 • Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą: B2B Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-404 Kraków, ul. Kątowa 11/2.
 • Administrator danych osobowych, działając na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów informuje, że dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia oraz wykonania umów, jak również w celu dochodzenia roszczeń wynikających z tych umów, jak też do wykonywania innych zadań przewidzianych w przepisach prawa. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych również w innych celach. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom, jak również w razie takiej konieczności podmiotom zajmującym się dochodzeniem należności powstałych z powodu niepłacenia należności przez Klienta. Administrator upoważniony jest do przekazania odpowiednich danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania dostawy. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Administratora, prawo ich poprawiania oraz prawo żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością realizacji Zamówień i korzystania z Serwisu.
 • Administrator może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe: (i) imię i nazwisko; (ii) firmę; (iii) adres e-mail; (iv) adres i adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres); (v) numer NIP; (vi) numer telefonu. Administrator przetwarza numer telefonu Klienta w celu kontaktu w Klientem na etapie składania Zamówienia, zawierania Umowy sprzedaży oraz realizacji Zamówienia.
 • Administrator danych osobowych gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do danych osobom nieupoważnionym.

VI. INFORMACJE DLA KLIENTÓW

W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej (w najnowszej wersji wydanej przez producenta oprogramowania), aktywnego adresu e-mail, miejsca w skrzynce pocztowej odbiorczej umożliwiającej odbiór korespondencji od Spółki. Zalecana rozdzielczość monitora to rozdzielczość nie mniejsza niż 800x600 pikseli.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Tytuły poszczególnych punktów Regulaminu zastosowano w Regulaminie dla zwiększenia jego przejrzystości i nie mają one wpływu na interpretację treści Regulaminu.
 • Spółka zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie od daty wskazanej w informacji o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie naruszają Klienta wynikających z umów zawartych przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu. Klienci, którzy zawarli ze Spółką umowy o świadczenie Usług elektronicznych, będą związani zmienionymi postanowieniami Regulaminu, jeżeli nie wypowiedzą umowy o świadczenie Usług elektronicznych w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu albo w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu złożą oświadczenie o akceptacji zmienionego Regulaminu.
 • Regulamin jest publikowany na stronach Serwisu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie lub może być pobrany samodzielnie przez Klienta za pośrednictwem stron Serwisu.
 • W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami umowy indywidualnej a postanowieniami Regulaminu, obowiązują postanowienia umowne.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Klientem a Spółką zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Spółki.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 • Prawa wyłączne do treści udostępnianych na stronach Serwisu, w szczególności prawa autorskie, firma Spółki i jej znak towarowy, w tym wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Spółce lub podmiotom, z którymi Spółka zawarła stosowne umowy.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej
x